Văn bản số 1220/UBND-KGVX về việc Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.