Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018.
Theo đó, nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 bao gồm  tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.
 

Người dân giao dịch tại bộ phận “một cửa” của thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Phương Thùy

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau đây: Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tuyên truyền việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ để thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo kế hoạch. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg. Đồng thời, tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định. Thông tin kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong công tác cải cách hành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng công tác phối hợp thực hiện, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh  căn cứ nội dung của kế hoạch, chủ động chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. Sở Nội vụ thông tin kịp thời kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị. Sở Tư pháp lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan báo, đài và hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên đề, chuyên mục cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Báo Tuyên Quang chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Tin cùng chuyên mục