Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 28/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Sáng ngày 30/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở.