Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 27/11/2020 về cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 06/KH-SNN ngày 28/01/2021 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngày 01/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo.

Các đại biểu thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất các sáng kiến
để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Dự hội nghị tọa đàm, có đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Các đại biểu đã tích cực, sôi nổi thảo luận về các nội dung công tác cải cách hành chính, như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất các sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thay mặt BCH Đảng bộ Sở, Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Công Hàm – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở quán triệt: Sau hội nghị tọa đàm, mỗi đồng chí sẽ là một tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại đơn vị và tại cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp hiểu và tích cực sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích để giảm thiểu tối đa thời gian và chi chí sản xuất, kinh doanh. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị; khuyến khích cán bộ, công chức có sáng kiến/giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Đồng chí Nguyễn Công Hàm – Phó bí thư Đảng ủy,
Phó giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị tọa đàm

Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và giải quyết TTHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 và các năm tiếp theo./.                                                                     

Bài và ảnh: Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục