Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 28/8/2018, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong Đảng bộ Sở.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Xuân Thể - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những  nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 26- NQ/TW  ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
 
  
 
Đồng chí Đỗ Xuân Thể - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
 
Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiểu rõ hơn về: Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các nội dung cải cách tiền lương theo mục tiêu của Nghị quyết, nhằm thiết kế cơ cấu tiền lương mới, ban hành bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức đời sống tối thiểu cho người lao động và gia đình người hưởng lương...


 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu kết luận bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hàm- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cấp ủy các chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, phù hợp với thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện các Nghị quyết. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Nông nghiệp và PTNT không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 và các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 
Hà Thu
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
 
 

Tin cùng chuyên mục