,

Phòng chống Covid -19

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 - THÁNG 6 NĂM 2021

STT Tên các đơn vị thuộc Sở NN và PTNT Số tiền ủng hộ Ghi chú
1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT               7.940.000  
2 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm               6.800.000  
3 Hạt Kiểm lâm đặc dụng Tân Trào               2.570.000  
4 Hạt kiểm lâm Yên Sơn               5.617.000  
5 Hạt kiểm lâm huyện Sơn Dương               2.872.000  
6 Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu               4.016.000  
7 Hạt Kiểm Lâm Thành phố Tuyên Quang               2.000.000  
8 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR               2.570.000  
9 Hạt kiểm lâm đặc dụng Na Hang               4.713.000  
10 Hạt kiểm lâm huyện Na Hang               3.520.000  
11 Hạt kiểm lâm huyện Chiêm Hóa               5.622.000  
12 Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình               3.700.000  
13 Trung tâm Thủy sản               2.050.000  
14 Chi cục Thủy lợi               2.213.000  
15 Chi cục Thủy sản               1.374.000  
16 Chi cục Phát triển nông thôn               3.337.000  
17 Chi cục Chăn nuôi và Thú Y               3.410.000  
18 Chi cục Trồng trọt  và Bảo vệ thực vật               3.186.000  
19 Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS               2.162.000  
20 Trung tâm Khuyến nông               2.811.000  
21 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT               2.723.000  
22 Trung tâm Điều tra Quy hoạch và TKNLN               1.450.000  
23 Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi               5.820.000  
24 Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang                  960.000  
25 Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình               2.700.000  
  Tổng cộng            86.136.000  

Tin cùng chuyên mục