,

Đảng - Đoàn thể

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023

Ngày 20/3/2023, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 106 -KH/BTCTW tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 và Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm) lần thứ VIII - năm 2023; ngày 11/4/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 330-KH/TU về triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Theo đó, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Có ý nghĩa quan trọng, tập trung chủ đề công tác xây dựng Đảng, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; gắn liền các mặt công tác như chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng... Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, ngày 20/3/2023, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) ban hành Kế hoạch số 106-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung) với một số điểm mới.

Thông qua việc tổ chức Giải Búa liềm vàng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bám sát những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT  trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 11/4/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 kèm theo Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải Búa liềm lần thứ VIII - năm 2023.

Nội dung chi tiết về Kế hoạch và Thể lệ Giải Giải Búa liềm lần thứ VIII - năm 2023 gửi kèm.

VPS

Tin cùng chuyên mục