,

Chuyển đổi số

Đến năm 2025, 80% cơ quan báo chí hoàn thành chuyển đổi theo mô hình tòa soạn hội tụ

Đó là một trong những mục tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đặt ra trong Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025.

Đến năm 2025, 80% cơ quan báo chí hoàn thành chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ

Bộ TT&TT đã có Quyết định 531/QĐ-TTTT ban hành kế hoạch hành động năm 2023, triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, Bộ TT&TT đặt ra 9 chỉ tiêu chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí đó là:

1- Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa với mục tiêu đến năm 2025 đạt 60%/40%.

2- Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%.

3- Tỷ lệ tăng hằng năm số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu mục tiêu đến năm 2025 đạt 20%, năm sau phải cao hơn năm trước.

4- Tỷ lệ tăng hằng năm thông tin tích cực, thông tin chuyên sâu được đăng tải, lan tỏa trên báo chí, truyền thông mục tiêu đến năm 2025 đạt 50%, năm sau phải cao hơn năm trước.

5- Tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ; Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ - chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%.

6- Tỷ lệ cơ quan báo chí hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ mục tiêu đến năm 2025 đạt 80%.

7- Đến năm 2025, có 10 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.

8- Đến năm 2025 tăng 5-10% tỷ lệ mô hình báo chí điện tử thu phí nội dung so với năm 2020.

9- Đến năm 2025, tỷ lệ tạp chí được cấp phép lại, đảm bảo hoạt động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành đạt 100%.

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị liên quan định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu chiến lược do đơn vị mình phụ trách theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc "động, kịp thời" và "so sánh với quốc tế".

Bộ TT&TT sẽ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực báo chí trong các bộ, ban, ngành và tại các địa phương; tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí.

* Ngày 6/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

NGuồn: baochinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục