,

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số mở đường cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 3/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Khu vực kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thực hiện chuyển đổi số
để thích nghi với tình hình mới. Ảnh: Trung Quân.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, phát triển khu vực kinh tế tập thể (KTTT) nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức tầm quan trọng về phát triển khu vực KTTT của các cấp, các ngành được nâng lên; thể chế, cơ chế chính sách được hoàn thiện; số lượng hợp tác xã (HTX) tăng lên và hiệu quả hoạt động của các HTX được cải thiện.

Tuy nhiên, khu vực KTTT của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu. Năng lực nội tại của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp với xu thế phát triển. Nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là chuyển đổi số còn chậm, thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể.

Do đó, khu vực kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thực hiện chuyển đổi số để đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thích nghi với tình hình phát triển mới.

Lấy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác là cốt lõi

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số; các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Trong đó, coi việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX là nhiệm vụ trọng tâm và nhân tố cốt lõi; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy việc chuyển đổi số gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của mô hình kinh tế này.

Tăng cường huy động các nguồn lực, kết nối các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế hợp tác, HTX chuyển đổi số; kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số (tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng website để giới thiệu sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ...).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt hoạt động truyền thông chính sách, giúp các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; nhận thức đầy đủ về xu thế tất yếu, thách thức và cơ hội của chuyển đổi số.

Chủ động giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến phát triển KTTT, trong đó có chuyển đổi số cho khu vực này.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KTTT. Ảnh: Trung Quân.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KTTT, liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành khác. Xây dựng một số nền tảng số để phục vụ, hỗ trợ cho HTX về thông tin thị trường, khoa học công nghệ; trao đổi, tư vấn pháp luật, chính sách; đào tạo; sàn giao dịch điện tử; hợp tác quốc tế...

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sư dự án Luật HTX sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đặc biệt, nội dung chuyển đổi số phải là một nội dung cốt lõi, làm nền tảng; bổ sung cơ chế được sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ chuyển đổi số cho HTX tại dự án luật. 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan vận động các đối tác phát triển sử dụng vốn ODA và huy động các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX chuyển đổi số, trong đó lưu ý các nội dung: có các cơ chế đặc thù cho HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; xây dựng và phát triển một số nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung và bước đầu miễn phí; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX về chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng số cho thành viên và người lao động trong HTX; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng về chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX và kết quả của Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022.

Số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về HTX nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN-PTNT nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy định cho việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ số để bảo vệ và khuyến khích các nhà đầu tư, HTX sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hữu cơ và tuần hoàn.

Triển khai số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về HTX nông nghiệp. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN-PTNT triển khai số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về HTX nông nghiệp. Ảnh: Trung Quân.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số đối với các HTX tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (OCOP) theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được vay vốn trung và dài hạn từ quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX theo chương trình hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án quốc gia về kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp, công nghệ chuyển đổi số đối với các HTX theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam để phát triển nền tảng quản trị số, hệ sinh thái số; phát triển sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số khu vực kinh tế hợp tác, HTX; phối hợp xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

“Gỡ khó” để kinh tế tập thể phát triển tại địa phương

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho KTTT phát triển tại địa phương. Chủ động thực hiện chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, mô hình HTX thực hiện chuyển đổi số thành công, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để phát triển KTTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX chủ động thích ứng với bối cảnh, xu hướng phát triển mới. Ảnh: Trung Quân.

Hệ thống Liên minh HTX tiếp tục đổi mới hoạt động của hệ thống, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với khu vực KTTT; bám sát tình hình, nắm rõ những khó khăn, nhu cầu của HTX để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các HTX; xây dựng và nhân rộng một số mô hình HTX chuyển đổi số hiệu quả; hướng dẫn thủ tục để giúp các HTX tăng khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX chủ động thực hiện điều chỉnh phương thức hoạt động quản lý, sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. Tăng cường năng lực quản trị HTX theo hướng công khai, minh bạch, chủ động thích ứng với bối cảnh, xu hướng phát triển mới; tích cực học hỏi kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số thành công, hiệu quả.

 

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục