Tuyên Quang phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất, chế biến gỗ

Từ năm 2010, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực lập và triển khai hiệu quả quy hoạch ba loại rừng, giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để phát triển kinh tế lâm nghiệp và bảo vệ rừng. Toàn tỉnh hiện có 425.356ha rừng (độ che phủ của rừng trên 65%), trong đó, rừng đặc dụng 45.575 ha, rừng phòng hộ 115.135ha; rừng sản xuất 233.183ha.

Chủ động chăm sóc vụ mùa

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 24.700 ha lúa. Hiện nay, diện tích lúa đã cấy đang trong thời kỳ sinh trưởng, vì vậy các ngành chuyên môn ...