,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang hướng tới mục tiêu hình mẫu về phát triển lâm nghiệp

Phấn đấu mỗi năm trồng 15.000 ha rừng, trong đó có hơn 87% được trồng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; đưa năng suất rừng trồng kinh doanh gỗ lớn đạt 170 m3/ha/chu kỳ; cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC cho hơn 75% diện tích rừng trồng; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng bình quân hơn 6,5%/năm... Đây là mục tiêu tỉnh Tuyên Quang đặt ra để hướng tới trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp.

Tập trung trồng rừng và chăm sóc rừng non

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến hết quý I-2020, toàn tỉnh đã trồng mới được 2.607 ha rừng, đạt trên 26% kế hoạch, trong đó rừng trồng tập ...