,

Lâm nghiệp

Nhịp sống nơi đại ngàn

Ở nơi màu xanh hút tầm mắt, cái tâm của người làng Khuổi Bốc, Bản Khẻ, Khuôn Nà, Minh Lợi, Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn sáng tỏ khi quyết tâm bảo vệ gần 4.000 ha rừng tự nhiên. Với họ bảo vệ rừng là nâng bước cho cuộc sống ngày càng ấm no…

Tân An phát triển kinh tế lâm nghiệp

Xã Tân An (Chiêm Hóa) đã tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích đất lâm nghiệp lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ đó tạo ...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Làm tốt chính sách bảo vệ và phát triển vốn rừng trở thành nền tảng quan trọng để Tuyên Quang bứt phá, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong ...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Vận dụng sáng tạo lý luận đổi mới của Đảng, trên cơ sở đánh giá, tổng kết điều kiện thực tiễn, Tuyên Quang đã định vị môi trường sinh thái là nguồn ...