Hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số trong lâm nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ bàn giao máy móc, trang thiết bị hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số trong lâm nghiệp, Chương trình thuộc dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình để hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)”.