Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC

Ngày 01/8/2015 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC giữa Công ty cổ phần Woodsland với 02 Công ty và 01 nhóm công ty TNHH MTV lâm nghiệp nhằm triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC trên diện tích dự kiến 5.526 ha đã được Viện QLRBV&CCR khảo sát với sự tham gia hỗ trợ và giám sát của công ty cổ phần Woodsland.
Tới dự có ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; ông Lê Tiến Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang và Giám đốc của 5 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển Nông thôn và đại diện Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
 
Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC
 
Đây một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một hướng đi mới từ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết và tầm quan trọng của quản lý rừng bền vững, khẳng định quyết tâm tiến tới phương thức quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng về kinh tế, xã hội, môi trường của các công ty lâm nghiệp, trên cơ sở hợp tác, hỗ trợ,  gắn kết giữa người trồng rừng với cơ sở chế biến. Theo thỏa thuận, trước mắt Công ty cổ phần Woodsland hỗ trợ các công ty TNHH MTV lâm nghiệp cấp chứng chỉ rừng trồng tổng diện tích 5.526 ha; cấp chứng chỉ riêng cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chiêm Hóa, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn Dương và chứng chỉ nhóm cho 03 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình, Yên Sơn, Nguyễn Văn Trỗi.
 
Ông Lê Tiến Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC
 
Thỏa thuận hợp tác đầu tư (hợp đồng nguyên tắc) cấp chứng chỉ rừng giữa  Công ty cổ phần Woodsland với các Công ty/nhóm Công ty Chứng chỉ FSC gồm các nội dung chính sau:

- Công ty CP Woodsland đồng ý tài trợ không hoàn lại một phần kinh phí; đồng thời, ứng trước một phần kinh phí để thực hiện chương trình cấp chứng chỉ rừng cho các Công ty/nhóm Công ty.

- Chứng chỉ FSC được cấp cho Các công ty TNHH MTV LN;  và các công ty TNHH MTV LN  là chủ sở hữu của chứng chỉ này. Các công ty TNHH MTV lâm nghiệp cam kết hoàn trả phần kinh phí ứng trước của Công ty CP Woodsland bằng cách bán gỗ có chứng chỉ FSC cho Công ty CP Woodsland với các điều khoản trong hợp đồng. Sau khi Các công ty TNHH MTVLN đã cung cấp đủ khối lượng gỗ có chứng chỉ FSC nói trên cho Công ty CP Woodsland,  thì hai bên cùng bàn bạc và thống nhất hợp đồng mua bán tiếp theo đối với gỗ có chứng chỉ FSC theo tình hình thực tế trên thị trường.

Buổi lễ ký kết đã diễn ra trang trọng, và các bên đã thống nhất ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, tạo cách làm mới để thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các Công ty trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực hướng tới sản xuất bền vững và nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, phù hợp với mục tiêu đề ra tại Quyết định số 2810/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch hành động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, giai đoạn 2015-2012, Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020./.
 

 

 

 

 

 

 
Hình ảnh tại ký kết Hợp đồng nguyên tắc đầu tư cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC giữu Công ty cổ phần Woodsland với lãnh đạo các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 
Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục