Kết quả hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho nhân dân để trồng rừng năm 2019

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 09/1/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch và vốn hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, toàn tỉnh đăng ký 1.074,9 ha rừng trồng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Tổng số cây giống là 1.640.356 cây, trong đó cây Keo lai nuôi cấy mô là 1.289.764 cây  và Keo tai tượng hạt nhập ngoại là 350.592 cây.              

Tuy nhiên sau khi rà soát thực tế, diện tích đủ điều kiện nhận hỗ trợ cây giống chất lượng cao là 1.030,76 ha, trong đó trồng Keo lai nuôi cấy mô là 840,92 ha, trồng Keo tai tượng hạt ngoại là 189,84 ha.

Kết quả, đến ngày 31/5/2019, toàn tỉnh đã cấp tổng số 1.574.398 cây các loài; trong đó 1.227.750 cây Keo lai nuôi cấy mô và 346.648 cây Keo tai tượng hạt ngoại cho nhân dân trồng rừng, đạt 100% nhu cầu và bằng 95,89% kế hoạch.

Công chức Kiểm lâm hướng dẫn người dân trồng rừng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao

Với kết quả hỗ trợ giống cây lâm nghiệp năm 2019, đến nay toàn tỉnh đã có 2.062 ha rừng sản xuất được trồng bằng cây giống chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả rừng trồng như mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã đề ra./.

Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục