HỘI NGHỊ Tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong tháng 10 năm 2020, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tại thôn Đồng Bả và thôn Nà Tàng. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Công chức tư pháp - hộ tịch xã, công chức văn phòng - thống kê xã, công chức kiểm lâm viên phụ trách địa bàn và toàn bộ các hộ gia đình nhân dân tại các thôn.

Toàn cảnh Hội nghị tại thôn Đồng Bả

Hội nghị đã được cán bộ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp như: Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển lâm nghiệp và các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau hội nghị, các hộ gia đình đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân và gia đình trong việc chấp hành pháp luật và đã có 50 hộ gia đình thôn Đồng Bả và 23 hộ gia đình thôn Nà Tàng ký cam kết bảo vệ rừng với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, các hộ gia đình và cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Toàn cảnh Hội nghị tại thôn Nà Tàng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục