Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, đề án của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Chiều 13-9, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc.

14h: Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, đề án

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí nhấn mạnh việc BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết, đề án là rất cần thiết, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện, động lực thúc đẩy cho Tuyên Quang phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả về quy hoạch đô thị và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị; phát triển đô thị và đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Na Hang.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát tình hình phát triển công nghiệp trên địa tỉnh trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân.

Với quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh phải phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của cả nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tỉnh đề ra 6 mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 27.700 tỷ đồng, tăng bình quân 5 năm trên 14%; cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm trên 25,8%; cơ cấu ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 24,7%; hoàn thành quy hoạch, thành lập mới, điều chỉnh mở rộng một số khu công nghiệp; quy hoạch, thành lập mới ít nhất 5 cụm công nghiệp; tỷ lệ trung bình lấp đầy khu, cụm công nghiệp phấn đấu đạt trên 60%.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí cho biết, với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ bảo đảm công nghiệp phát triển phù hợp với điều kiện của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách về thu hút đầu tư; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tại điểm cầuYên Sơn.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục