Lâm Bình khắc phục thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

Xác định nước tưới có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Lâm Bình đã tập trung nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...