Lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại 03 công trình thủy lợi hồ chứa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tháng 10 năm 2020, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã phối hợp với Trung tâm Chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại các công trình thủy lợi hồ Ngòi Là 2, hồ Hoàng Khai và hồ An Khê thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...