Điều tiết nguồn nước tưới dưỡng cho lúa xuân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 30.000 ha lúa. Tuy nhiên, sản xuất vụ xuân đang đối mặt với tình trạng khô hạn, do đó, việc điều tiết, ổn định nguồn nước tưới dưỡng đang là vấn đề được quan tâm nhất lúc này.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...