Chế biến nông, lâm sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu

Một lợi thế trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến là tỉnh ta đã quy hoạch các vùng nguyên liệu với nhiều chuỗi liên kết bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Đây là kết quả nổi bật trong phát triển công nghiệp nhiệm kỳ qua, góp phần nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông, lâm sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.