Giao việc đột phá - Cách làm hiệu quả ở Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngày 20/5/2020, Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Quy định số 30-NQ/TU về giao việc đột phá, việc đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Xứ Tuyên nở rộ nông nghiệp hữu cơ

Cam, chè, bưởi… hữu cơ ở Tuyên Quang giờ đây đã nhân rộng lên cả trăm ha. Đây cũng là những mặt hàng nông sản nổi bật của xứ Tuyên.