Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đoàn kết, thống nhất không ...

Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng

Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững ...