Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang thảo luận tổ về một số dự án luật

Theo chương trình kỳ họp, ngày 29-10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại tổ về các nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tham gia góp ý cho các Dự án Luật trên, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thu Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành các phiên thảo luận.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang chủ trì thảo luận.

+ Tham gia thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Chẩu Văn Lâm dẫn chứng từ thực tế tại địa phương khi tổ chức thí điểm sát nhập các cơ quan tương đồng về chức năng nhiệm vụ với nhau như  sáp nhập cơ quan chuyên môn khối đảng với cơ quan chuyên môn khối nhà nước. Vấn đề phát sinh sau khi sáp nhập là nhập hợp nhất các văn phòng ủy ban với văn phòng cấp ủy là phần phụ cấp được hường, trong khi cơ quan chuyên môn cấp ủy được hưởng 30% hỗ trợ về chuyên môn thì cơ quan ủy ban lại không có. Trước thực trạng đó, địa phương đã phải phải báo cáo trực tiếp bộ chính trị và được cho phép cơ quan khối cán bộ công chức nhà nước khi sang văn phòng cấp ủy được hưởng phụ cấp như nhau. Vì vậy đại biểu Chẩu Văn Lâm cho rằng, sau này luật Tổ chức Quốc hội được thông qua thì chế độ được hưởng của cán bộ công chức văn phòng đoàn ĐBQH, văn phòng HĐND, văn phòng UBND là khác nhau….vấn đề này cần được tính tới để đảm bảo công bằng, tránh tư tưởng không thống nhất khi sáp nhập các văn phòng.

Đại biểu Chẩu Văn Lâm cũng cho rằng, việc sáp nhập 3 văn phòng cân cân nhắc trên các yếu tố như chức năng nhiệm vụ hoạt động của từng văn phòng. Trên thực tế hoạt động của văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND có nhiều điểm tương đồng, trong khi văn phòng Ủy ban nhân dân có đặc thù là cơ quan tham mưu thuộc khối thực thi các chính sách, Nghị quyết vì thế cần có sự độc lập về hoạt động. Đại biểu cho rằng, sáp nhập 2 văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND là phù hợp.   

Đồng quan điểm trên, đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng, chủ trương sáp nhập 3 văn phòng hiện nay đang thí điểm tại 12 tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến của các địa phương đang thực hiện thí điểm cũng như căn cứ trên công việc thực tế, việc hợp nhất 3 văn phòng là ko phù hợp. Đại biểu Ma Thị Thúy dẫn chứng từ chức năng giám sát, đây là một trong chức năng quan trọng của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tại các địa phương, trong khi đồng chí chánh văn phòng chung là người lên kế hoạch giám sát, tham mưu nội dung giám sát cho đoàn ĐBQH nhưng khi có kết quả giám sát cũng chính đồng chí chánh văn phòng chung lại là người trình lên Ủy ban, cơ quan chịu sự giám sát để kiến nghị. Việc này đã và đang tạo ra những hạn chế như không khách quan, việc tổ chức giám sát và kết quả giám sát không hiệu quả ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn ĐBQH tại địa phương. Trong khi đó sau khi sáp nhập các văn phòng thì vấn đề phát sinh ngay là kinh phí hoạt động, trong khi lương, phụ cấp cho đại biểu QH chuyên trách do Trung ương chi trả thì phụ cấp, lương của cán bộ chuyên viên văn phòng, kinh phí tổ chức các hoạt động của đoàn thì lại do UBND tỉnh chi trả, việc này đã gây nhiều bất cập, không thực sự hợp lý. Vì vậy đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị nên giữ nguyên hoạt động của Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND như khóa XIII.

Về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách, đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng quy định ít nhất 35 % là phù hợp, bởi chỉ có đảm bảo số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách thì mới nâng cao hiệu lực liệu quả hoạt động của Quốc hội tại địa phương nhất là các hoạt động giám sát. Bên cạnh đó, số lượng đại biểu chuyên trách có thể mở rộng hơn tại các đề án khi tiến hành bầu cử. Đại biểu Ma Thị Thúy cũng cho rằng với quy định của trung ương là phó trưởng đoàn chuyên trách là tỉnh ủy viên, trưởng đoàn là thường vụ tỉnh ủy là hợp lý, Luật sửa đổi lần này cần luật hóa những quy định trên để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ khi thực hiện giữa các địa phương. Đối với vị trí vai trò của ĐBQH chuyên trách, đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng hiện nay vấn đề này chưa có hướng dấn cụ thể như việc thi đua khen thưởng, đánh giá chưa cụ thể, rất mờ nhạt. Việc này cần được quy định cụ thể trong luật.


Đại biểu Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang
 phát biểu tại phiên thảo luận. 

Về Dự thảo Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND phường tại các quận, thị xã của thành phố Hà Nội, đoàn ĐBQH Tuyên Quang nhất trí với Nghị quyết về việc cần thiết thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội bởi những thách thức về đô thị hóa, hội nhập quốc tế, sự gia tăng dân số, áp lực về hạ tầng cơ sở, môi trường, an ninh trật tự... đòi hỏi một mô hình quản lý phù hợp với đặc thù đô thị của Thủ đô, các vấn đề quy hoạch phát triển, kết cấu hạ tầng và kinh tế - xã hội cần phải được quyết định ở cấp thành phố và cấp quận, thị xã; chính quyền phường chỉ thừa hành thực hiện. Đoàn ĐBQH Tuyên Quang cho rằng ở phường chỉ nên tổ chức cơ quan hành chính để thực hiện một số công việc cụ thể của quản lý hành chính nhà nước và cung ứng một số dịch vụ công theo phân cấp, ủy quyền của chính quyền cấp trên. Trong khi đó Bộ Chính trị đã có Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019, trong đó đã đề ra việc “thực hiện thí điểm mô hình không tổ chức HĐND phường ở các quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội” và chỉ đạo “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội trong năm 2019 ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026”./.

                                                

Vũ Quang Thắng- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục