Đại biểu Ma Thị Thúy góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 21-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Ma Thị Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã có bài phát biểu, tham gia góp ý xây dựng Dự án Luật trên.

Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị cần nâng cao trách nhiệm và bảo đảm phân công hợp lý, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan trình và các cơ quan có liên quan trong xây dựng luật, pháp lệnh. Dẫn chứng quy định của Luật năm 2015 thì trách nhiệm chủ trì chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh được giao cho Hội đồng Dân tộc hoặc các Ủy ban của Quốc hội đã thẩm tra dự án, còn cơ quan trình có trách nhiệm phối hợp chỉnh lý. Quy trình này đã được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và nay là Luật năm 2015. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng do công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình chỉnh lý một số dự án luật, pháp lệnh còn hạn chế nên đã dẫn đến một số sai sót trong thực tiễn áp dụng. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung quy định của Luật năm 2015 theo hướng xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Theo đó, giữ như quy định hiện hành, đồng thời bổ sung quy định tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan thẩm tra và cơ quan trình trong quá trình chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, qua đó phát huy được vai trò của các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động lập pháp và giám sát hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, năng lực của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với văn bản quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 11 đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng với trường hợp dự án VBQPPL do cơ quan trung ương ban hành nhưng có nội dung phân cấp cho chính quyền địa phương quy định chi tiết. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương không phải là cơ quan trình dự án luật, pháp lệnh… nên không thể trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, vì vậy, cần bổ sung quy định đối với trường hợp Luật có giao Chính quyền địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết thì phải kéo dài thời gian từ thời điểm ban hành Luật đến thời điểm Luật có hiệu lực, tạo điều kiện cho Chính quyền địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để có hiệu lực cùng thời điểm với văn bản phân cấp.

Về cơ quan trình UBND cấp tỉnh ban hành VBQPPL, đại biểu dẫn chứng Luật năm 2015 mới chỉ quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị xây dựng VBQPPL của UBND cấp tỉnh, chưa quy định cơ quan, cá nhân nào có quyền trình ban hành VBQPPL, mà vấn đề này được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (là cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực). Nhưng trong thực tế còn tồn tại cơ quan không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nhưng có chức năng quản lý nhà nước như là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh hoặc được giao soạn thảo và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong các văn bản của Trung ương…

Bên cạnh đó tại đại biểu cho rằng Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 chỉ quy định chung chung là người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện nhưng chưa có quy định cụ thể xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong giai đoạn thẩm tra dự án xây dựng Luật, pháp lệnh… Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về vấn đề này, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan trong trường hợp xảy ra sai sót trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Vũ Quang Thắng CVP Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục