Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT trong việc tham mưu đẩy mạnh các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, trong những năm qua, xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của cán bộ, CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT, BCH Công đoàn Ngành luôn đổi mới, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đã thu được những kết quả đáng khích lệ.