Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 06/5/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 15 đến ngày 18/6/2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho 150 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc.

Đ/c Trần Viết Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối  các cơ quan và DN tỉnh giám sát Hội nghị

Hội nghị đã được được nghe và theo dõi, tiếp thu qua file bài giảng của các báo cáo viên Trung ương những nội dung chính, cụ thể: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là cơ sở để cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục