Phát triển chăn nuôi đại gia súc: Đường lớn đã mở!

Trong khi ngành nông nghiệp khuyến cáo không chủ trương tăng đàn lợn thời điểm này thì việc tìm sinh kế mới cho nông dân được khuyến khích. Trong đó đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc là hướng mở cho người chăn nuôi và đáp ứng nhu cầu của thị trường.