Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức và của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong công tác, lao động, sản xuất trong toàn ngành. Ngày 02/3/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động phong trào thi đua với các nội dung, chỉ tiêu: