Tuyên Quang thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020.

Đàn trâu Ngố tại xã Vinh Quang (Chiêm Hóa). Ảnh Duy Hùng.

 
Theo đó, giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ hỗ trợ hộ chăn nuôi phối giống nhân tạo hàng năm cho lợn, trâu, bò (áp dụng đối với các hộ chăn nuôi dưới hoặc 10 con lợn nái, trâu, bò sinh sản); hỗ trợ về vật tư; hỗ trợ hộ chăn nuôi mua lợn, bò, trâu đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị; hỗ trợ mua lợn, bò, trâu đực giống (áp dụng cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn), với mức hỗ trợ một lần 50% giá trị con giống, nhưng không vượt quá số tiền, số lượng quy định. Nguyên tắc hỗ trợ là mỗi hộ chỉ được hỗ trợ mua một trong các đối tượng: Hoặc lợn đực giống, hoặc trâu đực giống, hoặc bò đực giống, hoặc gà giống, hoặc vịt giống. Ngoài ra UBND tỉnh còn hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc.

UBND tỉnh giao: Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng đề án và lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ từ đăng ký nhu cầu của các huyện, thành phố; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí, vật tư được giao đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả, theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã phê duyệt hàng năm. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định này để kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương; tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối nguồn kinh phí theo kế hoạch hàng năm, thẩm định dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định đảm bảo chặt chẽ và đạt hiệu quả. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương theo quy định.
Nguồn: TQĐT

Tin cùng chuyên mục