Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021

Ngày 09/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 21/KH-SNN về triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2021, nhằm mục đích Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức và thực hiện công tác PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội trong công tác PCTN.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBPL

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, hệ thống pháp luật hiện hành và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp, không để tạo kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

3. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các hoạt động dễ phát sinh tiêu cực như: Hoạt động mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách nhà nước; công tác tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác PCTN; trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc PCTN và đưa công tác này là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành đơn vị.

Tăng cường công khai minh bạch trong thực thi công vụ và quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN, gắn với việc thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị phải cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; đưa kết quả công tác PCTN trở thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; nâng cao chất lượng thực thi công vụ và quản lý tài chính, tài sản công

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo hướng đơn giản; công khai, minh bạch, nhanh gọn trong giao dịch, giao tiếp, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: xây dựng cơ bản, mua sắm công, kiểm soát lâm sản, kiểm dịch động vật, cấp giấy chứng nhận, ...

Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng, ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, việc thực thi công vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện giao quyền quản lý, sử dụng, duy tu, sửa chữa tài sản công theo kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; việc sử dụng tài sản, tài chính công phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; mọi hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

6. Thực hiện quy định về công tác tổ chức cán bộ; kê khai và công khai tài sản thu nhập

Thực hiện công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, đơn vị; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức; chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác; việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng.

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý đối với tất cả các trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

7. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo công khai, minh bạch và liêm chính trong đội ngũ cán bộ; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị và người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Thanh tra sở, thanh tra chuyên ngành và tổ chức có chức năng PCTN theo hướng đảm bảo đủ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện tốt công tác PCTN.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về tham nhũng, tố cáo tham nhũng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng.

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Sở, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác PCTN.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: 21/KH-SNN

Thanh tra Sở

Tin cùng chuyên mục