Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tháng 01/2022

Thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 6/9/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ. Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp một số Văn bản, nội dung quan trọng để các chi bộ phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại buổi sinh hoạt chi bộ, kỳ tháng 01/2022.

STT

Trích yếu văn bản

Nội dung cơ bản

I

Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy số 309

II

Văn bản của Trung ương

1

Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW  ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định số 22-QĐ/TW  ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gồm có 07 Chương, 36 Điều.

Hướng dẫn có 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 5 nội dung lớn, gồm:

1. Công tác kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn từ Điều 4 đến Điều 8, cụ thể: Cấp ủy, tổ chức Đảng (Điều 4); Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy (Điều 5); Các ban cán sự đảng, đảng đoàn (Điều 6); Chi bộ (Điều 7); Ủy ban kiểm tra các cấp (Điều 8).

2. Thi hành kỷ luật: Hướng dẫn từ Điều 9 đến Điều 18, cụ thể: Về nguyên tắc thi hành kỷ luật (Điều 9); Về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên (Điều 11); Về thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng (Điều 12); Về trình tự xem xét, quyết định thi hành kỷ luật (Điều 13); Về kỷ luật cách chức đối với đảng viên (Điều 14); Về trình tự, thủ tục, cách thức bỏ phiếu thi hành kỷ luật (Điều 15); Về hiệu lực quyết định kỷ luật (Điều 16); Về thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật (Điều 17); Về kỷ luật giải tán tổ chức đảng (Điều 18).

3. Giải quyết tố cáo: Hướng dẫn từ Điều 19 đến Điều 20, cụ thể: Về thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 19); Về nguyên tác giải quyết tố cáo (Điều 20).

4. Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: Hướng dẫn từ Điều 22 đến Điều 27, cụ thể trọng tâm:  Về thẩm quyền, trách nhiệm (Điều 22); Về phạm vi giải quyết khiếu nại (Điều 24); Về trình tự, thủ tục, phương pháp tiến hành (Điều 27).

         5.Về Đình chỉ sinh hoạt đảng: Hướng dẫn từ Điều 28 đến Điều 29, cụ thể : Trường hợp bị đình chỉ sinh hoạt đảng (Điều 28); Về thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng (Điều 29).

2

Hướng dẫn số 02 –HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Nội dung hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm gồm 19 Điều

Đề nghị các Chi bộ tuyên tuyền, quán triệt toàn văn của Hướng dẫn đến 100% đảng viên của chi bộ.

 

III

Văn bản của Tỉnh

 

1

Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nội dung Chỉ thị yêu cầu tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm được phổ biến sâu rộng trong tổ chức Đảng, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh để thực hiện, gồm 9 nội dung:

1- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

2- Tập trung triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…

3- Tiếp tục xác định nâng cao chất lượng, điều kiện kinh doanh là nội dung trọng tâm trong cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

4- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025…

5- Triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm  2030” đồng bộ với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số…

6- Tổ chức hoạt động nâng cao hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đảm bảo tập trung đầu mối, kịp thời giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp…

7- Phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã…

8- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra…

9- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò và sự cần thiết của công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2

Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Nội dung của Chỉ thị gồm có 8 nội dung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp được phổ biến, quán triệt đến Chi bộ, đảng viên để thực hiện. Cụ thể:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước về tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường……

2- Tập trung rà soát, hệ thống hóa và kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của tỉnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

3- Có giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, đo đạc địa chính, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai…..

4- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch khoáng sản……..

5- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…Trong đó triển khai sâu rộng, thực hiện Đề án tăng cường quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025.

6- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường…

7- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

8- Củng cố, kiện toàn bộ máy ngành tài nguyên và môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã.

3

Kết luận số 328-KL/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:

1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác xây dựng Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

2- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhất là các nhiệm vụ giải pháp được xác định trong Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025, Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 – 2025.

3- Tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên như sau:

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắm với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức đản và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ.

- Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của tổ chức cơ sở đảng.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh cấp ủy và sinh hoạt chi bộ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy.

- Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới; thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

- Thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.

4

Công văn số 932-CV/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

 

Đề án được bố cục làm 5 phần: (1) Sự cần thiết và căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; (2) Thực trạng về nhà ở của hộ nghèo và tình hình huy động nguồn lực của địa phương làm nhà cho hộ nghèo giai đoạn 2016-2020; (3) Nội dung Đề án; (4) Tổ chức thực hiện; (5) Chế độ, thông tin báo cáo.

Nội dung Đề án xác định xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo động lực, thúc đẩy sự tự thân, nỗ lực cố gắng của từng hộ nghèo trong xây dựng nhà ở, ổn định và nâng cao điều kiện sống; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức thành viên và nhân dân trong triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025.

- Đảng đoàn UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cân đối các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án…

5

Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 21/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

I- Mục đích yêu cầu: Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc…bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả, trọng tâm, tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định hiện hành Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng,

II- Nội dung: kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, đội ngũ báo cáo viên, sinh hoạt các tổ chức chính trị….và các ấn phẩm tuyên truyền.

(1)-Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước:

- Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022) và đón tết nguyên đán Nhâm Dần.

- Giỗ tổ Hùng vương 10/3 âm lịch.

- Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022).

- Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2022).

- Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

- Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 20/9/2022).

- Kỷ niệm 75 năm Ngày thương  binh liệt sỹ  (27/7/1947 – 27/7/2022).

(2)-Hình thức tuyên truyền: Căn cứ tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại trong năm 2022 với hình thức phù hợp…

(3)-Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

(4)-Kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng

(5)-Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế:

- Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I. Lenin (22/4/1870-22/4/2022)

- Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2022)

- Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2022)

- Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2022)

(6-Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị: Kỷ niệm 191 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (04/11/1831 – 04/11/2022); kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (02/4/1947 – 02/4/2022); kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Bình Ca (10/1947 – 10/2022).

IV

Văn bản của Đảng ủy Khối

1

Kế hoạch số 36-KH/DUK ngày 17/11/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025

1- Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ.

- Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sinh hoạt chi bộ; cấp ủy chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng quy đinhj, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ…

2- Nội dung

  • Kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng với các hình thức phong phú phù hợp với đặc thù của chi bộ; tăng cường giám sát triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…
  • Tiếp tục tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua các hình thức: Giám sát sinh hoạt chi bộ trực tuyến, dự sinh hoạt chi bộ trực tiếp, quy định thời gian sinh hoạt chi bộ cụ thể…
  • Giám sát triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát  đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK  ngày 10/3/2021 của Đảng ủy Khối vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

 

Trên đây là nội dung tuyên truyền tháng 01/2022. Yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Bản tin nội bộ số 309 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành và các tài liệu do Đảng uỷ Sở tổng hợp, thống kê nêu trên. Ngoài ra, các chi bộ có thể lựa chọn bổ sung các văn bản của cấp trên để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

ĐU Sở Nông nghiệp và PTNT

Tin cùng chuyên mục