,

Phổ biến GDPL

Đề cương giới thiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023 (sau đây viết tắt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 01/2023/L-CTN ngày 09/01/2023; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại khoản 6 Điều 57 Luật Quy hoạch năm 2017.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục