Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang phát hành tờ gấp tuyên truyền những quy định của pháp luật về THADS

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 04/5/2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã biên soạn, phát hành tờ gấp tuyên truyền những quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, bao gồm: (1) Quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); (2) Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan quan thi hành án dân sự
Mục đích của việc biên soạn, phát hành tờ gấp là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về THADS, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS và nhân dân, nhất là đương sự và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS trên địa bàn. Đưa công tác PBGDPL nói chung, pháp luật về THADS nói riêng trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong toàn Hệ thống. 
Việc biên soạn, phát hành 02 tờ gấp nói trên đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; được Sở thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 48/GP-STTTT và Giấy phép số 50/GP-STTT ngày 04/5/2022. Dự kiến 02 tờ gấp sẽ được các cơ quan THADS của tỉnh phát tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh.  


Tờ gấp về tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014)
Tờ gấp về tuyên truyền về việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
và việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án tại các cơ quan quan thi hành án dân sự


Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục