Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tuyên quang năm 2018

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 đã thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Đồng chí Phạm Minh Huấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, một số Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan liên quan.

Theo kế hoạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình) báo cáo tại phiên họp, mục tiêu năm 2018 tỉnh Tuyên Quang phấn đấu nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 13 tiêu chí/xã; có thêm 06 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (Lăng Can, huyện Lâm Bình; Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa; Nhân Mục, huyện Hàm Yên; Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; Sơn Nam, huyện Sơn Dương; Thái Long, thành phố Tuyên Quang); duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 23 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu:

Một là, Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng tuyên truyền các gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng nông thôn mới.

Hai là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2018 về xây dựng kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Ba là, Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây dựng dự án liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản, gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bốn là, Các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới: Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2018 (đảm bảo hết năm 2018 nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn tỉnh lên trên 13 tiêu chí/xã); tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

Năm là, Tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 06 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn năm 2018.

Sáu là, Triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Bảy là, Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu (Sau khi quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Tám là, Phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình năm 2018 từ ngân sách Trung ương; huy động nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình, dự án. Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn cho các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.

Chín là,Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và thôn bản.

Với mục tiêu và giải pháp đã đặt ra, các cấp, các ngành cần phải nỗ lực cố gắng, tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở và đặc biệt cần khơi dậy hơn nữa tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Nguồn: Trang TTĐT NTM
Tác giả: Tiến Tài - VPĐP

Tin cùng chuyên mục