Họp Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kỳ tháng 8 năm 2018

Sáng 24/8/2018 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra buổi họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp, tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Các đại biểu tham dự buổi họp

Hội nghị đã được nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến tháng 8 năm 2018. 

Theo báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh (đến 20/8/2018) công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 29 xã đang được đẩy mạnh, một số xã đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đang trình phê duyệt. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đang được đẩy mạnh. Đến nay đã xây dựng hoàn thành 88,57 km đường giao thông, đạt (69,19% kế hoạch); hoàn thành lắp đặt 126,749 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn, đạt 46,09% kế hoạch; xây dựng hoàn thành 39 nhà văn hóa thôn đạt 24,52% kế hoạch, đang triển khai xây dựng 66 nhà văn hóa thôn; hoàn thành xóa 86 nhà tạm cho hộ nghèo, đạt 61,42%, 31 nhà đang triển khai xây dựng, 23 nhà đang chuẩn bị nguyên vật liệu để khởi công xây dựng; đang tập trung triển khai xây dựng các công trình khác như 3 Trạm Y tế xã, 5 chợ nông thôn, 41 công trình trường học, sửa chữa, nâng cấp 5 đài truyền thanh cơ sở và các công trình khác đang được triển khai.

Trong năm 2018 có 29 xã được hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch; 91 xã được bố trí 105,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hạ tầng; các cơ quan, đơn vị và các xã được bố trí 41,7 tỷ đồng hỗ trợ chi sự nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tính đến 20/8/2018 các đơn vị được giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí đã thực hiện và giải ngân được 45.732/147.500 triệu đồng, đạt 31,0% kế hoạch (trong đó: Vốn sự nghiệp 6.360/41.700 triệu đồng, đạt 15,25% kế hoạch; vốn đầu tư 39.372/105.800 triệu đồng, đạt 37,21% kế hoạch).

Đối với 6 xã đã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đến nay đã có 02 xã đạt 16 tiêu chí, 01 xã đạt 14 tiêu chí, 01 xã đạt 11 tiêu chí, 01 xã đạt 10 tiêu chí và 01 xã đạt 09 tiêu chí.

Đại biểu tham dự buổi họp phát biểu thảo luận, tham gia ý kiến

Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đề ra và có 12 ý kiến phát biểu, thảo luận. Nội dung ý kiến phát biểu tập trung vào làm rõ thêm một số vấn đề như tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc ở các địa phương, đơn vị; tiến độ giải ngân so với kế hoạch; vướng mắc khó khăn trong việc triển khai ở địa phương, cơ sở; kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên ban chỉ đạo cần tổ chức kiểm tra, đôn đốc về tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; các sở, ngành tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện hành phố và 6 xã đăng kí hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới 2018 rà soát những tiêu chí chưa đạt, từ đó tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, cần tập trung, quyết liệt hơn nữa nếu không sẽ không hoàn thành kế hoạch. Cần xác định khối lượng công việc còn lại phải thực hiện để hoàn thành kế hoạch và khối lượng công việc trong 4 tháng còn lại của năm 2018 để có giải pháp tổ chức triển khai thực hiện cụ thể. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đơn vị sản xuất, cung ứng cấu kiện bê tông thống nhất với các địa phương về kế hoạch cung ứng theo từng tháng, đáp ứng nhu cầu của các xã trong việc xây dựng các công trình nhà văn hóa, kênh mương. Các huyện, xã cần tranh thủ đội ngũ cán bộ biệt phái do tỉnh cử về để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong thời gian sớm nhất.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM

Tin cùng chuyên mục