Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của Pháp luật trong công tác chăn nuôi và thú y đến người chăn nuôi.

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hiện có 1.225 hộ chăn nuôi. Trong những năm gần đây, theo đánh giá của Lãnh đạo UBND xã, chăn nuôi đã góp một phần rất quan trọng trong nền kinh tế của địa phương. Tổng đàn gia súc hiện có: trâu 545 con; bò 150 con; lợn 1.617 con; gia cầm 58.816 con; diện tích ao nuôi thả cá 80 ha. Tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra; kết quả tiêm phòng vụ Xuân hè 2020: Đàn trâu đạt 83% so KH; Đàn bò tiêm đạt 85% so KH; Đàn lợn tiêm đạt 81% so KH; Đàn gia cầm tiêm đạt 87% so KH.