,

Nông thôn mới

Hiệu quả từ xây dựng vườn mẫu

Phong trào xây dựng vườn mẫu đang góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế vườn của nhiều hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời thực hiện ...

Xã Kim Bình phát triển kinh tế tập thể

Trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa luôn chú trọng phát huy vai trò của các Hợp tác xã trên địa bàn nhằm cơ ...

Giao thông tạo sức bật cho nông thôn mới

Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 -2025, đã và đang đem lại những lợi ích ...