Na Hang: Các xã điểm nông thôn mới chú trọng giảm nghèo

Huyện Na Hang đưa ra mục tiêu: xã Hồng Thái sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2019, xã Thanh Tương về đích trong năm 2020. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo tại 2 xã bằng nhiều giải pháp.

Bình Xa xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu là xã đầu tiên của huyện Hàm Yên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, Bình Xa đang tập ...

Phúc Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018 thay vì “nghỉ lấy sức”, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới là củng cố, nâng ...

“Sống” được với nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng, góp phần giảm nghèo. Do đó, Trung tâm Giáo dục ...