Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 25/10 đến ngày 05/11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện tổ chức đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 trên địa bàn 12 xã: Hợp Thành, Minh Thanh và Thiện Kế, huyện Sơn Dương; Tứ Quận, Thắng Quân và Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; Minh Dân và Phù Lưu, huyện Hàm Yên; Trung Hòa và Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; Thanh Tương, huyện Na Hang và Thổ Bình, huyện Chiêm Hóa.