Thời của các hợp tác xã kiểu mới

Các hợp tác xã được tổ chức theo mô hình liên hiệp hợp tác xã tổ chức theo chuỗi đang được khuyến khích nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp này hoạt động theo hình thức nhiều hợp tác xã cùng nhau thực hiện một chuỗi sản xuất khép kín, trong đó đảm bảo cung ứng từ đầu vào đến bao tiêu sản phẩm, góp phần giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất.