,

Nông thôn mới

Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 25/10 đến ngày 05/11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện tổ chức đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 trên địa bàn 12 xã: Hợp Thành, Minh Thanh và Thiện Kế, huyện Sơn Dương; Tứ Quận, Thắng Quân và Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; Minh Dân và Phù Lưu, huyện Hàm Yên; Trung Hòa và Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; Thanh Tương, huyện Na Hang và Thổ Bình, huyện Chiêm Hóa.

Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng điều phối NTM tỉnh; các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM cấp huyện và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; các xã có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đại diện các trường học, trạm y tế và Bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn xã.


Họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Theo kết quả đánh giá, trong thời gian qua Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã đã bám sát các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện; thực hiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, phụ trách đến từng thôn và thực hiện kiện toàn Ban Phát triển các thôn... Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tiến độ xây dựng NTM và làm việc với Ban Phát triển các thôn trên địa bàn để đôn đốc tiến độ thực hiện; chủ động cân đối nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình, vốn ngân sách nhà nước phân bổ, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án, vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các xã và sự chủ động vào cuộc của người dân, dự kiến đến hết năm 2019 các xã đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên, trong đó có 07/12 xã hoàn thành tiêu chí Thu nhập và 8/12 xã hoàn thành  tiêu chí Hộ nghèo, cụ thể:

Xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa và xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đạt số tiêu chí cao nhất, với 15 tiêu chí đã đạt, để hoàn thành 19 tiêu chí xã Trung Hòa cần tiếp tục thực hiện 04 tiêu chí trong năm 2020: Trường học, Cơ sở Vật chất Văn hóa, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm và xã Hợp Thành cần hoàn thành 04 tiêu chí: Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm. Có 03/12 xã được kiểm tra đã hoàn thành 14/19 tiêu chí (xã Thắng Quân và Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương), 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương; xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình) và 05 xã còn lại đã đạt 12/19 tiêu chí. Hiện trạng 12 xã đều đạt tiêu chí quy hoạch, Thủy lợi, Lao động việc làm, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh. Bên cạnh đó, một số tiêu chí đã có nhiều xã đạt như: Điện (09/12 xã), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (10/12 xã), Thông tin và truyền thông (10/12 xã), Tổ chức sản xuất (10/12 xã).

Kết quả đánh giá cũng cho thấyđể  thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (hiện 12 xã đều chưa đạt tiêu chí)và nhóm tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo,… thì các xã cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn lực từ các nguồn vốn, các chương trình dự án của nhà nước và tăng cường huy động vốn tài trợ, viện trợ, đóng góp của người dân để hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội như: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế,… để sớm phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Kết quả đạt được ở 12 xã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn các xã. Từ kết quả đạt được, bên cạnh các xã thuộc lộ trình kế hoạch đạt chuẩn xã nông thôn mới đến năm 2020 (Xã Thanh Tương, huyện Na Hang; xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên), các xã: Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa; xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đối với 07 xã còn lại đã và đang được các huyện tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2020-2021.


Đoàn công tác đi kiểm tra tiêu chí Trường học tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên


          Thảo luận về mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định đối với từng xã, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp củng cố, duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt và kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phân tích làm rõ tiêu chí mà người dân có thể chủ động thực hiện, tiêu chí cần có sự xã hội hóa toàn dân, tiêu chí thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tiêu chí cần có sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước. Tại mỗi buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM cấp huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý đến việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt, việc tổ chức tự đánh giá các tiêu chí chưa đạt ở các xã.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các xã cũng đề xuất cấp huyện, cấp tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đã được phê duyệt, những công trình hạ tầng gắn với tiêu chí chưa đạt; hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xóa nhà tạm, dột nát; triển khai nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình, dự án mới gắn với tiêu thụ sản phẩm để góp nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã...

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh yêu cầu: Các xã cần xác định rõ “Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, do vậy các xã cần chủ động trong việc thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp thực tế, tích cực hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong năm 2020. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, các công trình vệ sinh, bảo vệ đường làng ngõ xóm, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội... và tham gia xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo cơ chế “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

 

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục