Hàm Yên quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi

Với 540 công trình thủy lợi, những năm qua, huyện Hàm Yên đã tăng cường công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình thủy lợi sau đầu tư; đảm bảo sản xuất đúng thời vụ, góp phần tăng năng suất cho cây trồng.

Trồng Su su lấy ngọn

Xã Hồng Thái (huyện Nà Hang, Tuyên Quang) trồng thử nghiệm mô hình trồng 0,5 ha su su lấy ngọn trên đất màu đồi.