Sâu, bệnh hại lan rộng trên lúa mùa

Kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, lan rộng gây hại trên các trà lúa mùa sớm giai đoạn làm đòng-trỗ bông, lúa mùa chính vụ giai đoạn đứng cái - làm đòng.