Kiểm soát sâu, bệnh hại cây trồng vụ xuân

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp, vụ xuân năm nay sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sâu, bệnh hại. Nhằm kiểm soát, không để dịch hại ...