,

Sâu, bệnh hại

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

TQĐT - Vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh gieo cấy được 19.935,9 ha, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, lúa lai là 10.772,1 ha; lúa thuần là 9.138,8 ha. Trồng ...