Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10 năm 2021)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ: Trung bình 26oC-27oC; cao: 29,5-31,5oC; thấp 24-25oC. Ẩm độ trung bình: 87-90%.

- Nhận xét khác: 3 ngày giữa kỳ có mưa rào rải rác, các  ngày còn lại không mưa trời nắng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

 Lúa mùa

 

24.840

- Trà sớm

Thu hoạch

7.660

- Trà chính vụ

Thu hoạch

11.115

- Trà muộn

Chín sữa-chín sáp- chín thu hoạch

6.065

Cây ngô

 

 

- Ngô Hè Thu

Chín sữa-chín sáp-thu hoạch

4.668,4

- Ngô Đông

2-8lá

5503,8

Cây  lạc

Chắc củ- thu hoạch

1.198,3

- Đậu tương 

Quả chắc-thu hoạch

261,1

- Cây cam

Phát triển quả-quả xanh

6.888,0

- Cây bưởi

Phát triển quả-quả xanh-chín

3.291,0

- Cây nhãn

Lộc bánh tẻ

919,4

- Cây vải                        

Lộc bánh tẻ

348,6

- Cây chuối

Thời kỳ kinh doanh (ra hoa-quả xanh)

    2.173,42

- Cây chè

Ra búp

7.930,1

- Cây mía

Tích đường

           2.202,5

- Cây keo

Rừng trồng

147.888,5

- Cây bạch đàn

Rừng trồng

        6.932,9

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa mùa muộn (chín sữa-chín sáp-chín thu hoạch)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, mật độ phổ biến 80-100 con/m2, nơi cao 300-500 con/m2, cục bộ 600-800 con/m2, tuổi 4-3-TT

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 3-5 con/m2, nơi cao 6-8 con/m2; tuổi 5-4-N

- Sâu đục thân lứa 6 gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số bông bạc.

- Sâu cắn gié gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.

- Nhện gié gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số hạt.

- Bệnh khô vằn tiếp tục tồn tại, tỷ lệ hại phổ biến 8-10%, nơi cao 15-20% số dảnh, cục bộ 30-40% số dảnh.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục tồn tại ở những chân ruộng lộng gió, ruộng bón phân không cân đối, sau các đợt mưa dông, tỷ lệ hại nơi cao 12-15% số lá,.

- Bệnh đen lép hạt gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số hạt.

2. Cây ngô

2.1 Ngô Hè Thu (chín sữa-chín sáp-thu hoạch)

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2, sâu non.

- Rệp hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số cây.

- Sâu đục bắp gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2.

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, cây, cấp 3-5.

2.2 Ngô Đông (2-8 lá)

- Sâu xám gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2, sâu non

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1-3 con/m2, nơi cao 4-5 con/m2, sâu non.

- Sâu khoang gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2.

3. Cây lạc (chắc củ-thu hoạch)

- Sâu cuốn lá gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2.

- Rệp đen gây hại gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh đốm lá, gỉ sắt gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5%  số lá.

4. Cây cam (phát triển quả-quả xanh)     

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-25% số lá, cấp 2-3, quả. Diện tích nhiễm 26 ha trong đó nhiễm nặng 1,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 8-10% số lá, quả, cấp 1-3. Diện tích nhiễm nhẹ 14 ha tại huyện Hàm Yên.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số quả.

- Rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cành, quả.

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, nơi cao 4-6% số lá, quả, cấp 1-3.

- Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán thư, bệnh loét lá gây hại rải rác.

5. Cây bưởi (quả xanh-chín)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá, quả.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số quả.

- Rệp tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá.

- Bệnh vàng lá, thối rễ; bệnh thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số lá, số cây.

6. Cây nhãn (lộc non-bánh tẻ)

- Bọ xít nâu, nhện lông nhung gây hại rải rác.

- Bệnh thán thư, bệnh chổi rồng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số lá.

7. Cây chuối (ra hoa-quả xanh)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá.

- Bệnh héo rũ tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

8. Cây chè (ra búp)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 5-6%, nơi cao 15-20% số búp. Diện tích nhiễm nhẹ 26,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bọ trĩ gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 5-7%, nơi cao 10-15% số búp. Diện tích nhiễm nhẹ 7 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác, nơi cao 3-5%, cục bộ 8-10% số lá. Diện tích nhiễm nhẹ 30 ha tại huyện Hàm Yên.

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4%, cục bộ 6-8% số lá.

- Bệnh thối búp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số búp, cục bộ 8-10% số búp. Diện tích nhiễm nhẹ 22,5 ha tại huyện Hàm Yên.

 

 

9. Cây mía (tích đường)

- Rệp bông xơ, rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 8-10% số cây.

- Sâu đục thân gây hại phổ biến 1-2%, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bọ hung gây hại cục bộ, mật độ nơi cao 1-2 con/hố.

- Bệnh thối đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số cây.

10. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu nâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác, nơi cao 2-3% số lá.

- Bệnh chết héo gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 6-8% số cây.

11. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 1-2%, nơi cao 4-6% số cây.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

* Trà muộn (chín sữa-chín sáp-chín thu hoạch)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, mật độ phổ biến 200-300 con/m2, nơi cao 600-700 con/m2, cục bộ 800-1.000 con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại, mật độ phổ biến 6-8 con/m2, nơi cao 10-12 con/m2.

- Sâu đục thân gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số bông bạc.

- Sâu cắn gié gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2.

- Nhện gié gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số hạt.

- Bệnh khô vằn tiếp tục tồn tại, tỷ lệ hại nơi cao 15-20% số dảnh, cục bộ 25-30% số dảnh.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục tồn tại ở những chân ruộng lộng gió, ruộng bón phân không cân đối, sau các đợt mưa dông, tỷ lệ hại nơi cao 10-15% số lá, cục bộ 20-25% số lá.

- Bệnh đen lép hạt gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số hạt.

2. Cây ngô

2.1 Ngô Hè Thu (chín sữa-chín sáp)

- Sâu đục bắp, chấu chấu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/m2.

- Rệp gây hại bông cờ rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số cây.

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác, tỷ hại nơi cao 10-15% số lá, cây.

2.2 Ngô Đông (3-9 lá)

- Sâu xám gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2, sâu non

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 3-4 con/m2, nơi cao 6-8 con/m2, sâu non.

- Sâu khoang gây hại rải rác.

- Chuột gây hại rải rác.

3. Cây lạc (chắc củ-thu hoạch)

- Sâu cuốn lá gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.

- Rệp đen gây hại gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh đốm lá, gỉ sắt gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4%  số lá.

4. Cây cam (quả phát triển-quả xanh)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 10-15%, nơi cao 20-25% số lá, quả.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số quả.

- Rệp tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh sẹo, bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 5-7% số lá.

- Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán gây hại cục bộ tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây.

5. Cây bưởi (quả xanh-chín)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả.

- Rệp hại gây hại rải rác, nơi cao 5-7% số lá, quả.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả.

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá, thối rễ, bệnh thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số lá, số cây.

6. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

- Bệnh thán thư, bệnh chổi rồng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

7. Cây chuối (ra hoa-quả xanh)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-6% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 6-7% số lá.

- Bệnh héo rũ tục tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 7-8% số lá.

 

8. Cây chè (ra búp)                          

- Bọ trĩ, rầy xanh tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 6-8%, nơi cao 10-12%.

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số búp.

- Nhện đỏ gây hại tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá.

- Bệnh thối búp gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số búp.

9. Cây mía (tích đường)

- Rệp bông xơ, rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Sâu đục thân gây hại phổ biến 2-3%, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số cây.

- Bọ hung gây hại cục bộ, mật độ nơi cao 1-2 con/hố.

- Bệnh thối đỏ, đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, cây.

10. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 1-2%, nơi cao 3-4% số cây, cục bộ 6-8% số cây.

11. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 4-6% số cây.

IV. ĐỀ NGHỊ

Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn chủ động:

- Bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã đến thời điểm thu hoạch, kịp thời làm đất trồng cây vụ Đông, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên trên lúa mùa và các loại cây trồng.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả. Cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại:

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, nhện gié, sâu cắn gié…trên trà lúa muộn.

+ Sâu xám, keo mùa thu, rệp, sâu đục bắp, bệnh khô vằn trên ngô.

+ Sâu cuốn lá, rệp đen trên cây lạc.

+ Nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, ruồi đục quả, ngài mắt đỏ trên cây cam, bưởi.

+ Bệnh đốm lá, héo rũ trên cây chuối.

+ Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi, bệnh thối búp trên cây chè.

+ Sâu đục thân, rệp bông xơ, rệp sáp trên cây mía.

+ Bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.


DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ, TỶ LỆ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

 

 

 

 

Cây trồng

Tên SVGH

GĐST

Mật độ/Tỷ lệ

Diện tích nhiễm (ha)

Mất trắng

So kỳ

trước

So

CKNT

DT

P. trừ

Phân bố

 

 

 

Phổ biến

Cao

Nhẹ

TB

Nặng

Tổng

 

(+/-)

(+/-)

 

 

 

Nhóm cây: Cây ăn quả

Cây có múi

Nhện nhỏ

quả phát triển

 5

 25

16

8.5

1.5

26

0

-10.5

 

26

Hàm Yên

Bệnh loét

quả phát triển

 5

 10

14

0

0

14

0

1.5

 

14

Hàm Yên

 

Nhóm cây: Cây CN lâu năm

Chè

Bọ xít muỗi

Ra búp

 10 -  15

 

15

15

0

30

0

0.0

 

12

TP Tuyên Quang

Rầy xanh

búp non thu hái-ra búp

 5 -  12

 10

26.5

0

0

26.5

0

22.5

 

24.5

TP Tuyên Quang, Hàm Yên

Bệnh thối búp

búp non thu hái

 5

 10

22.5

0

0

22.5

0

1.5

 

22.5

Hàm Yên

Bọ cánh tơ  (bọ trĩ)

búp non thu hái

 5

 10

7

0

0

7

0

1.5

 

7

Hàm Yên

 

 

Chi cục TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục