Dự báo dịch bệnh cây trồng trong tuần (13/3 đến 19/3/2017)

1. Cây lúa

- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ nơi cao 5-7 con/m2;

- Rầy các loại gây hại rải rác, nơi cao 40-50 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ ở một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng bón phân chưa hoai mục, ruộng chua trũng, trằm thụt, không chủ động nước và những ruộng làm đất chưa  kỹ,... nơi cao 20- 30 % số khóm;

- Châu chấu, bọ xít đen gây hại rải rác;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên các giống nhiễm: Nếp, HT1, BC 15 ....tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số lá;

2. Cây ngô

- Sâu xám, sâu khoang, sâu cắn nõn, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2;

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu xám hại rải rác, nơi cao 1-4 con/m2;

- Sâu khoang, sâu cuốn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá  lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ xít muỗi gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số búp;

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số búp;

- Bệnh thối búp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10- 15 % số búp;

- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số cây;

- Bọ trĩ gây hại rải rác;

- Bệnh trắng lá gây hại rải rác;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 2- 3 %  con/hố.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân, sùng hại gốc gây hại rải rác;

- Nhện đỏ, nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải;

- Rệp muội gây hại rải rác, nơi cao 10 % số lá;

- Ruồi hại hoa gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu  gây hại rải rác, nơi cao 2- 3 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-7 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 20-25 % số lá non;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 10-25 % số cây.

Tin cùng chuyên mục