Đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn: Cần “chữa bệnh” từ gốc

Vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí có số xã đạt chuẩn thấp nhất. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh mới chỉ có 30 xã đạt tiêu chí này. Để nâng cao số xã đạt chuẩn tiêu chí vệ sinh môi trường, cần “chữa bệnh” từ gốc, vì điều này phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân.