“Mỗi huyện 1 đến 2 sản phẩm, mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực”: Bắt đầu từ câu chuyện nhãn hiệu

Mỗi xã 1 sản phẩm là chương trình lớn nhằm mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ... có lợi thế của từng địa phương. Để thực hiện thành công, các địa phương bắt đầu từ câu chuyện xây dựng nhãn hiệu. Đây là bước đi quan trọng xác lập tên tuổi hàng hóa trên thị trường.