Đa dạng loại hình hợp tác xã: Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Báo cáo của Liên minh Hợp tác xã (HTX), trong tổng số 452 HTX có 364 là HTX nông nghiệp, chiếm trên 80%. Mặc dù số lượng HTX nông nghiệp nhiều nhất nhưng hiệu quả hoạt động của HTX trong lĩnh vực này lại thấp nhất. Kết quả đánh giá phân loại 6 tháng đầu năm nay, có đến 58 HTX nông, lâm nghiệp không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Để kinh tế tập thể có sự bứt phá, đổi mới mô hình, đa dạng hóa hoạt động sản xuất là giải pháp sống còn.

Nghề làm long nhãn ở Vinh Quang

Nhãn là sản phẩm đặc trưng của xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ bán quả tươi, nhãn Vinh Quang còn được người dân chế ...

Nhân Lý sản xuất chè an toàn

Chè là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân xã Nhân Lý (Chiêm Hóa). Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, bảo đảm an ...