,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022

Để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4140/UBND-KT về việc chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.