,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cho cán bộ trong đơn vị.

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cho cán bộ của đơn vị, đặc biệt là trang bị những kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị tiên tiến phục vụ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.