1. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
2. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
3. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020
4. Quyết định khen thưởng thành tích trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
5. Quyết định khen thưởng thành tích Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
6. Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
7. Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 - 2020)
8. Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2016-2020)
9. Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  
10. Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 - 2020)
11. Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 29/5/3019 về việc khen thưởng thành tích thành tích trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2019